Zmiany w podatku VAT – nowe zasady rozliczania w 2017 r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zmieniła się w sposób istotny ustawa o podatku od towarów i usług. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma na celu przede wszystkim ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT. Istotną dla podatników VAT informacją jest to, że do końca 2018 r. utrzymane zostają dotychczas obowiązujące stawki podatku VAT.

Poniżej w sposób ogólny przedstawione zostały najważniejsze zmiany w ustawie, które weszły w życie od 1 stycznia 2017 r.:

1.       Zwolnienie podmiotowe z VAT - zwiększenie limitu - czytaj więcej...

Znowelizowany art. 113 ust. 1 ustawy o VAT mówi o tym, że zwolniona od podatku będzie sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczy łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Oznacza to, że limit zwolnienia podmiotowego został zwiększony
o 50 000 zł.

2.       Odwrotne obciążenie dla usług budowlanych - czytaj więcej...

Rozszerzono katalog (załącznik nr 11) towarów, w stosunku do których stosowany jest mechanizm odwrotnego obciążenia. Wprowadzono również nowy załącznik nr 14 do ustawy, zawierający wykaz usług budowlanych objętych procedurą odwrotnego obciążenia.

3.       Zwrot VAT w terminie przyspieszonym - czytaj więcej...

Zmieniły się uwarunkowania dotyczące zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie przyspieszonym – 25 dni od dnia złożenia deklaracji.

Wprowadzona zmiana w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT ma na celu m.in. ograniczenie stosowania zwrotu różnicy podatku w przyspieszonym terminie w stosunku do podatników rozpoczynających działalność. Stąd wymóg m.in. posiadania  statusu podatnika VAT czynnego oraz składania za każdy okres rozliczeniowy (miesięczny) deklaracji podatkowych, przez okres 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje się z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni.

4.       Sankcja za nierzetelne rozliczanie podatku VAT - czytaj więcej...

Wprowadzony został odrębny rozdział poświęcony zasadom ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT.

W dodanym art. 112b ust. 1 ustawy wskazano, iż w razie stwierdzenia, że podatnik nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego, bądź też w przypadku gdy w złożonej deklaracji podatkowej zaniżył kwotę zobowiązania podatkowego – naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określał będzie odpowiednio wysokość tych kwot w prawidłowej wysokości oraz ustalał będzie dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia podatku VAT wykazanego do zwrotu lub do przeniesienia.

5.       Prawo do odmowy rejestracji i do wykreślenia podmiotu z rejestru podatników VAT - czytaj więcej...

art. 96 ustawy o VAT wprowadzono szereg zmian dotyczących zasad rejestracji podmiotu jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego. Wskazano przesłanki odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i doprecyzowano warunki wykreślenia z rejestru podatników VAT.

6.       Likwidacja kwartalnego rozliczania podatku VAT przez niektóre podmioty - czytaj więcej...

Podmioty niebędące małymi podatnikami utraciły możliwość kwartalnego rozliczania podatku VAT. Kwartalne rozliczanie podatku VAT nie będzie również możliwe w kilku innych przypadkach dotyczących małych podatników.

7.       Deklaracje VAT składane elektronicznie - czytaj więcej...

Większość podatników od 1 stycznia 2017 r. jest zobowiązana do elektronicznego składnia deklaracji podatkowych.

8.       Zmiana sposobu odliczania kwot podatku należnego - czytaj więcej...

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 01 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
    (Dz. U. 2016, poz. 2024)

 Do pobrania prezentacja PDF      Zmiany VAT 2017

Marta Knop-Kołodziej

KPODR Minikowo

tel. 52 386 72 17